Intenció y enfocament

Intenció del projecte
En una època de globalització, la barreja de poblacions implica una creixent diversificació de les referències culturals a les nostres ciutats cosmopolites. Aquest fet desperta temors sobre una possible fallada en les relacions socials i punts de referència comuns propici per a l’aïllament identitari i l’augment de la xenofòbia.
En aquest sentit, els recents esdeveniments polítics a Europa ens plantegen qüestions inquietants que no podem ignorar.

Davant el discurs reaccionari i estigmatitzant, els actors de la societat civil poden actuar al seu nivell, encara que sigui modest. És amb aquesta perspectiva que tenim previst organitzar tres sèries de residències que reuneixen artistes i investigadors espanyols, francesos i romanesos al cor de tres àrees populars d’Europa. Donat que les migracions internes i internacionals han donat forma a la seva història i conformen els records de la seva gent, aquestes àrees ens semblen emblemàtiques dels desafiaments a què s’enfronten avui els Estats membres d’Europa.
De setembre de 2010 a juliol de 2011, el nostre equip treballarà al costat dels habitants de Rennes, Cluj-Napoca i Tarragona per a produir un llibre, un documental i una pàgina web sobre el fenomen migratori i les condicions de desenvolupament d’un diàleg intercultural a europa. En cada ciutat, quatre artistes i dos investigadors s’instal·laran durant un mes en un habitatge dedicat al projecte i sortiran a trobar gent del barri per tal d’obtenir material íntim i sensible compost d’històries vitals, d’imaginació i de records que cadascú aporta a la nostra societat europea. Els nostres objectius són assegurar que cada participant expressi els seus valors i el sentit que dóna a la seva vida, per a després organitzar una comparació d’aquests valors.
Cada història es materialitza en la forma d’una “Correspondència” dirigida a un destinatari (un polític, un
funcionari, un veí, un desconegut…). En acceptar jugar al joc de les Correspondències, cada persona tria
transmetre els seus valors a través d’una història que es farà pública. Aquestes produccions es faran servir per organitzar debats i alimentar a nivell comunitari el treball dels investigadors i les reflexions dels polítics.

Què es una Correspondència Ciutadana?
És un objecte que materialitza la mirada que aporta a la nostra societat el binomi artista-habitant. Podrà
adoptar les formes següents: edició (postal, llibre, fulletó, folioscopi, …), CD sonor, pel·lícula, pintura, etc.
Estarà signat pels seus emissors (artista i habitant) i estarà dirigida a un destinatari (una tercera persona)
convidant-lo a respondre. Cada “Correspondència” combina sentit i sensibilitat. És el resultat d’una trobada sobretot humana entre dues persones la vida de les quals és diferent: un artista estranger que viu al barri temporalment i una persona que viu al barri permanentment, estrangera o no. Els investigadors contribuiran a aquests intercanvis convidant als protagonistes a aprofundir en un tema o explorar una nova qüestió. Els habitants mobilitzats passen doncs d’un estat d’ “observador passiu” al d’ “actor-correspondència”.

Viure en un barri i conèixer els altres
L’originalitat de l’enfocament es basa, d’una banda, en una modificació de la tècnica clàssica dels projectes “participatius”. Es tracta d’interessar-nos per cada persona abans d’intentar atraure el seu interès cap al nostre propi treball. L’artista que duu a terme la residència anirà a trobar els habitantsimmigrants que viuen al barri, i experimentarà diferents formes d’ “entrar en
contacte” i de “generar confiança” per després avançar amb cadascun en la realització de la ” Correspondència “.
D’altra banda, la cooperació de científics i artistes durant les residències els permet assolir els seus objectius comptant amb les habilitats i eines dels altres. Al mateix temps, ens esforcem per mantenir una igualtat entre les posicions simbòliques dels habitants, els artistes i els investigadors, per tal d’evitar que la paraula d’un elimini o interpreti la paraula de l’altre.

Tres possibles línies de treball dels investigadors involucrats en el projecte
1 / Una aportació de coneixement sobre el tema de les migracions, la discriminació, l’alteritat, el plurilingüisme i la segregació en l’espai urbà.
2 / Un treball de recerca enriquit per l’oportunitat d’accedir a una matèria primera “sensible” per part de
l’artista a través dels participants en el projecte.
3 / Una participació en els intercanvis entre residents i artistes per contribuir a la consecució de les
“Correspondències Ciutadanes”.

Calendari
27 de setembre – 17 d’octubre de 2010: un vídeo-artista (ES), un pintor i arquitecte (ES) i un fotògraf (RO) a Rennes.
22 de novembre – 12 desembre de 2010: una actriu (FR), un dissenyador gràfic (FR) i un fotògraf (RO) a
Tarragona.
10 de gener – 30 de gener de 2011: un vídeo-artista (ES), un pintor i arquitecte (ES), una actriu (FR) i un
artista plàstic (FR) a Cluj.
A partir d’abril de 2011: Difusió i valorització de la feina realitzada amb els socis del projecte locals i
europeus.